Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

Integritetspolicy

Information till deltagare angående Dataskyddsförordningen GDPR

Sundsgården har som folkhögskola rättigheter och skyldigheter att behandla och lagra personuppgifterna så länge de behövs för ändamålet. Det är Sundsgården som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, oavsett var och i vilken form de behandlas.

Dina personuppgifter behandlas i SchoolSoft eftersom du är deltagare på en folkhögskola som använder SchoolSoft för sin administration. Ändamålet med denna behandling är skoladministrativt. Behandlingen av dina personuppgifter sker på de rättsliga grunderna myndighetsutövning och utförande av uppgift av allmänt intresse.

I SchoolSoft behandlas personuppgifter som är nödvändiga för att din folkhögskola ska kunna bedriva en rättssäker verksamhet där information om deltagarens kunskapsutveckling ligger till grund för omdöme och behörigheter. Sundsgården har tecknat avtal med SchoolSoft vilket reglerar hur dina personuppgifter behandlas i deras system så att säkerheten för dina personuppgifter och din integritet säkerställs. SchoolSofts system finns i Sverige, vilket innebär att de uppfyller EUs krav på var personuppgifter tillhörande EU-medborgare får behandlas.

Lagring av personuppgifter 

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra de förpliktelser vi som skola är ålagda att följa. Vi sparar ansökningshandlingar så länge det är nödvändigt för den studerandes skolgång på Sundsgården. Du som vill ha tillbaka dessa handlingar måste själv be om det. Omdömen, behörigheter, utbildningsbevis och intyg, som utfärdas av Sundsgården, sparas för all framtid. För kopior på dessa handlingar tas en administrativ avgift ut.

Mottagare av dina personuppgifter

Följande personer, offentliga myndigheter eller andra organ får ta del av personuppgifter när det är relevant för verksamheten: Administrativ och pedagogisk personal; Folkbildningsrådet; CSN; Arbetsförmedlingen; Aktuell kommun

Bilder

Bilder från vår verksamhet kan publiceras internt på skolan samt på skolans webbplatser och i trycksaker av informativ karaktär. Där kan såväl personal som studerande förekomma. Om du inte vill att sådana bilder skall visas måste du själv meddela detta till skolans reception. Om bild ska användas i kommersiellt syfte skall avtal upprättas med personer som förekommer på dessa bilder.

 

Detta innebär Dataskyddsförordningen för dig som registrerad

Dataskyddsförordningen är framtagen för att skydda dina personuppgifter och din integritet. Dataskyddsförordningen ställer i korthet krav på att det finns ett godtagbart ändamål och en rättslig grund för behandling av dina personuppgifter, att inte fler personuppgifter än nödvändigt samlas in, att de inte lagras längre än nödvändigt, att de skyddas från obehörig åtkomst, att informationens korrekthet säkerställs, att det finns rutiner för hantering av incidenter som rör personuppgifter, samt att det vidtas tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna.  Du som registrerad har ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen:

Rätten till tillgång

Du som registrerad har rätt att när som helst begära ut information om vilka personuppgifter din skola behandlar samt hur de behandlas. Det är kostnadsfritt för dig att begära ut informationen. Vid uppenbart missbruk av denna rättighet kan dock en administrativ avgift påföras alternativt begäran förvägras. För att få tillgång till dina personuppgifter kontakta personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.

Rätten till rättelse

Du som registrerad har rätt att begära rättelse om dina registrerade personuppgifter är felaktiga. I de fall du inte själv har möjlighet att rätta informationen kontaktar du personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.

Rätten till begränsning

Du som registrerad har rätten att begära begränsning av åtkomsten till dina personuppgifter när personuppgiftsbehandlingen behöver utredas. Rätten till begränsning gäller i de fall du anser att dina personuppgifter är felaktiga, behandlingen är olaglig, personuppgifterna inte längre behövs för ändamålen eller du ifrågasätter den lagliga grunden för behandlingen. För att begära begränsning av behandling kontakta personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.

Rätten att göra invändningar

Du som registrerad har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. För att invända mot behandling kontakta personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.

Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du som registrerad har rätt att klaga på den behandling av dina personuppgifter som görs om du anser att den strider mot Dataskyddsförordningen. Den tillsynsmyndighet i Sverige som hanterar dessa klagomål är Integritetsskyddsmyndigheten.

Namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:

HR-ansvarig på Sundsgården. Nås via växeln 042-193800